DOA SHOLAT DHUHA

DOA SHOLAT DHUHAللهم إنّالضحاء ضحائك, والبهاء بهائك والجمال جمالك والقوّة قوّتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقى في السماء فأنزله, وإن كان في الأرض فأخرجه, وإن كان معصر فيسّره , وإن كان حراما فطهّره , وإن كان بعيدا فقربه . بحقّضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك أتنى ما أتيت عبادك الصالحين.

Allohumma inna dzuha_a dhuha_uka, wal baha_a baha_uka wal jama_la jama_luka wal quwwata quwwatuka wal qudrota qudratuka wal ishmata ishmatuka. Allohumma in ka_na rizqi_ Fi_ ssama_i fa anzilhu,wa inka_na  fil ardzi fa  akhrijhu, wa inka_na mu ’shiran fa yassirhu, wa inka_na hara_man fathohhirhu, wa inka bai ’_dan  fa qorribhu. Bihaqqi dhuha_ika wa baha_ika wa jama_lika wa quwwatika wa qudratika a_tini_ ma a_taita min i ’_badikas sholihin.Artinya ;  “Ya ALLAH, bahwasanya waktu Dhuha itu waktu Dhuha-MU dan kecantikan adalah kecantikan-MU dan keindahan adalah keindahan-MU  dan kekuatan adalah kekuatan-MU dan kekuasaan adalah kekuasaan-MU dan perlindungan itu adalah perlindungan-MU.

Ya ALLAH, jikalau rejekiku masih diatas langit, maka turunkanlah  Dan jikalau ada didalam bumi maka keluarkanlah  dan jikalau sukar maka mudahkanlah  dan jika haram maka sucikanlah - dan jikalau masih jauh maka dekatkanlah Dengan berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan Dan kekuasaan-MU.
Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang shaleh.2 Komentar