Logo dan Tema HUT ke-454 Lamongan 2024, Sejarah Singkat Hari Jadi

Sejarah Singkat Lamongan

Tumenggung Surajaya adalah seorang tokoh yang berasal dari Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Pada awalnya, ia adalah seorang santri yang belajar di Kasunanan Giri di bawah bimbingan Kanjeng Sunan Giri. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, trampil, dan cepat mumpuni dalam memahami ajaran agama Islam serta seluk-beluk pemerintahan.

Dengan dukungan dari Sunan Giri, Tumenggung Surajaya ditugaskan untuk mengemban tugas sebagai Ronggo Dhumateng Hadi. Ia memiliki peran penting dalam mengatur dan memperkuat pemerintahan di wilayah Kabupaten Lamongan. Pada masa itu, Lamongan merupakan bagian dari Kasultanan Pajang yang merupakan pusat pemerintahan.

Namun, situasi pada masa itu tidak selalu aman. Sunan Giri juga menghadapi tantangan dan ancaman dari pedagang asing yang datang dari Eropa. Dalam kondisi yang penuh ketidakstabilan, Sunan Giri juga merasa prihatin dengan situasi pemerintahan yang kurang aman.

Ronggo Hadi, yang juga dikenal dengan julukan “Mbah Lamong,” memiliki sifat sabar, welas, dan asih. Ia berusaha menjaga kestabilan dan ketertiban di daerah Lamongan. Dengan dukungan dari warga, Ronggo Hadi menjadi calon kuat Adipati Kranggan.

Pengukuhan dan penobatan Ronggo Hadi sebagai Adipati Lamongan dilakukan pada tanggal 26 Mei 1569. Upacara ini diadakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik dan dihadiri oleh para pangageng serta para sentono agung Kasunanan Giri.

Ronggo Hadi, yang hidup selama seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh tahun, merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat. Ia menjadi simbol kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Warisan sejarah dan budayanya tetap dikenang hingga kini di Kalurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan.Sejarah Dinten Dumadining Lamongan

Tumenggung Surajaya inggih pun iki Hadi lare saking dhusun Cancing, ingkang samangke klebet wewengkon Desa Sendangrejo Kec.Ngimbang Kab. Lamongan.

Wiwit taksih alit, Hadi sampun ngabdi ing Kasunanan Giri lan dados santri kinasihipun Kanjeng Sunan Giri jalaran laku-jantra ingkang sae ugi pinter, trampil lan cepet mumpuni ing bab kawruh agami Islam lan seluk-beluk pamrentahan.

Kanthi lelimbangan meniko wusono Sunan Giri ndhawuhi Hadi supados nindakaken pamrentahan ugi nyebaraken agami Islam sinambi nata pagesanganipun rakyat ing wewengkon sakilenipun Kasunanan Giri ingkang sinebat Kenduruan.

Kagem nindakaken tugas awrat mengko Sunan Giri paring pangkat Ronggo dhumateng Hadi.

Ronggo Hadi kaliyan pandherekipun nitih prau/baito lewat kali Lamong, wusono saged mangyihaken…

Kanthi rahmadipun Gusti Allah ingkang moho tunggal, rakyat lan pamarentah Kab. Lamongan wusono netepaken dinten dumadosing Lamongan inggih meniko tanggal 10 Dzulhijjah 976 H utawi dintennkemis paring tanggal nemlikur Mei sewu gangsatus suwidak songo.

Dinten lairipun Lamongan meniko mundhut sumber saking buku wasiat silsilan Kanjeng Sunan Giri ingkang dipun serat tangan mawi huruf Jawi kuno lan dipun simpen dening juru kunci makam Giri ing Gresik inggih meniko Alm. Bpk. Muhammadi Baddawi. Perlu dimangertosi ugi bilih ngrembakane daerah Lamongan wusono ngantos dados wilayah Kab. Lamongan sampun lumampah ing zaman keislaman kanthi Kasultanan Pajang minongko pusat parentahan.

Hananging ingkang tumindak ningkataken kranggan Lamongan dados Kab.Lamongan ugi ingkang ngangkat/hamisudho Surojoyo dados Adipati Lamongan kapisanan sanes Sultan Pajang, hananging Kanjeng Sunan Giri ingkang kaping sekawan.

Babagan meniko dipun sebabaken Kanjeng Sunan Giri prihatin tumrap Kasultanan Pajang ingkang tansah kisruh lan kahanan parentahanipun kirang aman. Ke jawi meniko Kanjeng Sunan Giri ugi rumaos prihatin wonten ancaman lan polah-tingkah para pegadang asing saking Eropa.

Papan ingkang nami Kenduruan. Ing daerah anyar kasebut sedaya pambudidoyo lan rencana Ronggo Hadi lumampah gampang ian lancar, utaminipun ing babagan nyebar-aken agami Islam, nata parentahan lan panguripane masyarakat.

Merga soko kasil lan katrenane warga, Ronggo Hadi oleh julukan Mbah Lamong merga sipat olehe ngemong linambaran rasa sabar tresna welas lan asih.

Ronggo Hadi sadangune meniko tansah ngayomi warga kang njalari dados calon kuat Adipati Kranggan.

Mekar-ngremboko candhakipun, Sunan Giri IV utawi Sunan Prapen ngumumaken laladan Kranggan Lamongan dipun tingkataken dados Kadipaten tanggal 26 Mei 1569, lajeng hamisudha Ronggo Hadi dados Adipati Lamongan kapisan kanthi gelar Tumenggung Surojoyo. Pengukuhan/penobatan kasebut nyarengi pasamuan agung ingkang dipun gelar ing puri Kasunanan Giri Gresik, ingkang dipun rawuhi dening para pangageng ingkang sampun ngrasuk agami Islam lan para sentono agung Kasunanan Giri.

Ronggo Hadi seda tahun sewu nematus pitu, pusaranipun ing madyaning kampung Paleremanipun poro wargo ing Kalurahan Tumenggungan Kec.Lamongan.

Post a Comment

Previous Post Next Post